Βασικές Αρχές Σχεδίασης και Επίβλεψης Μεταλλικών Κατασκευών

Έναρξη: 14/4/2011 12:00 πμ
Λήξη: 6/5/2011 12:00 πμ
Τρόπος διεξαγωγής:
Διάρκεια: 16 ώρες
Εισηγητής:
Κόστος συμμετοχής: 350,00 €
Engineering Intelligence
Τηλέφωνο 210 5157260
Διεύθυνση Δυρραχίου & Αμβρακίας 30
Χάρτης πρόσβασης Χάρτης πρόσβασης

Περιγραφή

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου
Στόχος του σεμιναρίου είναι να εισάγει το νέο μηχανικό στην λογική του αντισεισμικού σχεδιασμού μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών, όπως και της άρτιας και ασφαλούς επίβλεψης της ανέγερσης παρόμοιων φορέων. Κατά την σειρά των διαλέξεων αυτών γίνεται προσπάθεια να σκιαγραφηθεί μία πλήρης εικόνα των προκλήσεων και των ευθυνών που αναλαμβάνει ένας μηχανικός κατά την ανάληψη τέτοιων έργων. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται υποχρεωτική η παρουσίαση των βασικών αρχών αντισεισμικού σχεδιασμού μεταλλικών και συμμίκτων φορέων, όπως και των βημάτων, των κινδύνων και των κρίσιμων λεπτομερειών που συνθέτουν μια υπεύθυνη επίβλεψη ανέγερσης τέτοιων κατασκευών που εξασφαλίζει τόσο την ποιότητα όσο και την αρτιότητα των προτεινόμενων κατασκευαστικών λεπτομερειών της μελέτης. Τέλος, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή μετάδοση στους νέους μηχανικούς της εμπειρίας του σχεδιασμού και της ανέγερσης μεταλλικών και σύμμικτων κτηρίων, θα παρουσιαστούν πραγματικές μελέτες όπως και οι αντίστοιχες φάσεις υλοποίησης τους, ενώ παράλληλα θα διεξαχθεί και συζήτηση επί των πραγματικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά την κατασκευή τους.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε φοιτητές και απόφοιτους ΤΕΙ και ΑΕΙ πολιτικών και αρχιτεκτόνων μηχανικών καθώς και έμπειρους μελετητές που θέλουν να εμβαθύνουν στο αντικείμενο των γεωτεχνικών.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Βασικές γνώσεις στατικής, και γεωτεχνικών

Ύλη σεμιναρίου

Α’ ΔΙΑΛΕΞΗ
Εισαγωγή στο σχεδιασμό Μεταλλικών Φορέων

 • Ποιότητες Κατασκευαστικού Χάλυβα
 • Ποιότητες και Τύποι Κοχλιών
 • Τύποι Συγκολλήσεων
 • Τύποι Αγκυρίων και Πλάκες Αγκυρώσεως

Βασικές Αρχές Μόρφωσης Μεταλλικών Φορέων

 • Παρούσιαση Κατασκευαστικών Σχεδίων
 • Παρουσίαση Κατασκευαστικών Λεπτομερειών
 • Κριτήρια Επιλογής Συνθηκών Στήριξης του Φορέα
 • Κριτήρια Επιλογής Διατομής Μέλους
 • Κριτήρια Επιλογής Συνδέσεων
 • Κρίσιμα σημεία για την ορθή Μόρφωση Μεταλλικού Φορέα (Υπόστεγο, Πολυώροφο Κτήριο, Σύμμικτο Κτήριο)
 • Μόρφωση Θεμελίωσης Μεταλλικών Κτηρίων
 • Βασικοί Έλεγχοι Μεταλλικών Στοιχείων
 • Έλεγχος Αντοχής επιλεγμένης Διατομής
 • Ελεγχος Μελών (Συχνότητα, Βέλος κάμψης, Καμπτικός και Καμπτοστρεπτικός Λυγισμός)
 • Ελεγχος Επάρκειας Συνδέσεων

Β’ ΔΙΑΛΕΞΗ
Επιλογή Συνδεσμολογίας και παρουσίαση των αντίστοιχων προδιαγραφών

 • Αναλυτική παρουσίαση εφαρμογής πρότυπων Πλακών εδράσεως (Baseplates)
 • Κλείδα διατμήσεως
 • Συνδέσεις Ροπής (Πακτώσεις)
 • Συνδέσεις Τέμνουσας (Αρθρώσεις)
 • Αναλυτική παρουσίαση εφαρμογής πρότυπων συνδέσεων Ροπής (Πακτώσεις)
 • Συνδέσεις Πλαισίων
 • Συνδέσεις Κορφιά
 • Εξασφάλιση συνέχειας μέλους
 • Αναλυτική παρουσίαση εφαρμογής πρότυπων συνδέσεων Τέμνουσας (Αρθρώσεις)
 • Fin Plate
 • Μετωπική Πλάκα
 • Διπλά Γωνιακά
 • Αναλυτική παρουσίαση εφαρμογής πρότυπων συνδέσεων Κατακόρυφων Αντισεισμικών Διαγωνίων Συνδέσμων
 • Μόρφωση κομβοελασμάτων
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός βάσει ΕΑΚ 2003
 • Αναλυτική παρουσίαση εφαρμογής πρότυπων συνδέσεων Οριζόντιων Διαφραγματικών Διαγωνίων Συνδέσμων
 • Μόρφωση κομβοελασμάτων
 • Αντισεισμικός Σχεδιασμός βάσει ΕΑΚ 2003

Γ’ ΔΙΑΛΕΞΗ
Παρουσίαση Μελέτης και κατασκευαστικών λεπτομερειών εφαρμογής Μεταλλικού Υποστέγου

 • Επιμέρους Στοιχεία Υποστέγου Κτηρίου
 • Μηκίδα
 • Τεγίδα
 • Πλαίσια
 • Ζευκτά
 • Ψαλίδια
 • Πατάρια
 • Γερανοδοκοί –Βραχείς Πρόβολοι
 • Πάνελς
 • Χαλυβδόφυλλα

Παρουσίαση Μελέτης και κατασκευαστικών λεπτομερειών εφαρμογής Μεταλλικού Σύμμικτου Πολυώροφου Κτηρίου

 • Επιμέρους Στοιχεία Σύμμικτου Κτηρίου
 • Κυματοειδή Χαλυβδόφυλλα ως παραμένων μεταλλότυπος
 • Πείροι
 • Όπλιση Πλακών Σκυροδέματος
 • Σύμμικτοι Δοκοί
 • Σύμμικτοι Στύλοι
 • Ματίσεις
 • Μόρφωση Φορέα που να περιλαμβάνει και Κατακόρυφα στοιχεία Οπλισμένου Σκυροδέματος (πχ. τοιχεία)
 • Μόρφωση Φορέα χωρίς Κατακόρυφα ή/και οριζόντια γραμμικά στοιχεία Οπλισμένου Σκυροδέματος

Δ’ ΔΙΑΛΕΞΗ
Επίβλεψη Μεταλλικού Κτηρίου

 • Χάραξη Θεμελίωσης και μεταλλικών στοιχείων Κτηρίου
 • Προετοιμασία μεταλλικών στοιχείων (Αμμοβολή, Γαλβάνισμα, Προστατευτική Βαφή)
 • Τοποθέτηση Αγκυροπλακών
 • Εξασφάλιση Αγκυρίων και μεταλλικών στύλων
 • Παραλαβή Θεμελίωσης
 • Συναρμολόγηση Κεντρικού Φορέα (Στύλοι, Δοκοί, Γωνιακά, Χιαστί, Πλαίσια, Ψαλίδια, Ζευκτά κτλ.)
 • Έλεγχος Συγκολλήσεων
 • Έλεγχος Κοχλιώσεων
 • Εφαρμογή ντιζών υποστήριξης
 • Εφαρμογή Πάνελ πλαγιοκάλυψης και στέγης

Επιπλέον στοιχεία - παρατηρήσεις

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα

Εισηγητές
Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις
 • Λυμένα παραδείγματα
 • Μπλοκ Σημειώσεων και Στυλό
 • Ειδικές προσφορές - Επιδότηση:
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνάτότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,45%)

ExpertIn
ExpertIn
Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  7:32 πμ - 25/3/2019