28/07/2010

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πολυτεχνείο Κρήτης


Το Γενικό Τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης θα προβεί στην εισαγωγή περιορισμένου αριθμού μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2010 - 2011. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολόγηση των προσόντων τους κατά τις κείμενες διατάξεις, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ προερχόμενοι από τμήματα σχολών θετικών ή κοινωνικών επιστημών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής στα αντικείμενα:

Μαθηματικών / Φυσικών / Χημικών / Φυσικοχημικών / Οικονομικών / Κοινωνικών Επιστημών / Χημικών Μηχανικών / Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης / Μηχανολόγων Μηχανικών / Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών / Μηχανικών Ορυκτών Πόρων / Μηχανικών Περιβάλλοντος / Ηλεκτρολόγων Μηχανικών / Βιοχημικών / Βιοφυσικών / Πολιτικών Μηχανικών και από τμήματα συναφών γνωστικών αντικειμένων, για σπουδές που οδηγούν στη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του Τμήματος είναι:

 • Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά.
 • Μηχανική & Τεχνολογία Υλικών και Κατασκευών.
 • Εφαρμοσμένη και Τεχνολογική Φυσική και Τεχνολογία των Λέιζερ.
 • Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Χημικών Τεχνολογιών.
 • Κοινωνική και Τεχνολογική Ανάπτυξη.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλλουν από 1 Σεπτεμβρίου - 30 Σεπτεμβρίου 2010 φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά (εις διπλούν εκ των οποιίων το ένα απλή φωτοτυπία):

 1. Αίτηση (διτίθεται από τη Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος.
 2. Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους Πανεπιστημίων εξωτερικού).
 3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
 4. Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, ή επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποοψηφίου ή της υποψηφίου.
 5. Αντίγραφα τίτλων ξένων γλωσσών.
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές, μπορούν να αποσταλουν απευθείας από τους συντάκτες στη Γραμματεία του Γενιικού Τμήματος. (Παρακαλούμε για διευκόλυνση της διαδικασίας το όνομα του υποψηφίου, τον οποίο αφορά η συστατική επιστολή, να αναγράφεται και στο εξωτερικό του φακέλου).

Ο φάκελος της υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθεί στη Γραμματεία του Γενικού Τμήματος (Πολυτεχνείο Κρήτης, κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά) από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες, για το έντυπο της αίτησης και το ενημερωτικό φυλλάδιο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται από την ιστοσελίδα www.science.tuc.gr καθώς και από τη Γραμματεία του Γενικού Τμήματος στο τηλέφωνο 28210-37761, fax 28210-37843 και τις ώρες 12:30 - 14:00.

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγήτρια Έλενα Παπαδοπούλου

Ημ.Δημοσ.: 28/07/2010, Μέσο: ΕΘΝΟΣ
   


Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  12:51 πμ - 12/11/2019