28/07/2010

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης


Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπούδων με τίτλο "Δημόσια Διοίκηση", κατεύθυνση "Σύγχρονες Μεθόδοι Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρησης (Δημόσιο Management)"

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2012 στην κατεύθυνση "Σύγχρονες Μεθόδοι Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρησης (Δημόσιο Management)" (ΦΕΚ 324/Β/11.2.2004).

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε νεόυς επιστήμονες που ενδιαφέρονται για την προαγωγή της διοικητικής επιστήμης (management) τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρύματος της αλλοδαπής.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση κάτοχοι πτυχίου Δημόσιας Διοίκησης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης, Οικονομικών Επιστημών, Νομικής Επιστήμης, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μάρκετινγκ, Ψυχολογίας και άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων, υπό την προϋπόθεση ότι ο βαθμός του πτυχίου τους είναι "Λίαν Καλώς".

Οι σπουδές για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ολοκληρώνονται σε 4 (τέσσερα) ακαδημαϊκά εξάμηνα εκ των οποίων το τελευταίο αφορά την παρακολούθηση σεμιναρίου Ερευνητικής Μεθοδολογίας και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε 15 (δεκαπέντε) άτομα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, οι κάτοχοι του τίτλου του Προγράμματος δύνανται να κριθούν για συνέχιση των σπουδών τους και την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους από Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου έως και Παρακευή 17 Σεπτεμβρίου 2010, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 - 13:00 στο γραφείο 308 (πτέρυγα Στασινοπούλου, Γυάλινο Κτίριο, 2ος όροφος) του Παντείου Πανεπιστημίου, Λεωφ. Συγγρού 136 - Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα ή ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου έως 17/09/2010) στη διεύθυνση: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών καιι Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Π.Μ.Σ. "Σύγχρονες Μέθοδοι Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης (Δημόσιο Management)", Λεωφ. Συγγού 136 - Τ.Κ. 17671 Αθήνα.

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται είναι τα κατωτέρω:

  1. Έντυπη Αίτηση (από τη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, τηλ. 210-9201436 -5 -7 ή 210-9201067 ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος).
  2. Σύντομο Βιογραφικο Σημείωμα.
  3. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  4. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.
  5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (επικυρωμένη φωτοτυπία).
  6. Πιστοποιητικό επάρκειας μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής).
  7. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του υποψηφίου ή μία από καθηγητή και μία από εργοδότη (οι υποψήφιοι που προέρχονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου δεν κρίνεται απαραίτητο να καταθέσουν συστατικές επιστολές).

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με συνεκτίμηση του βαθμού πτυχίου, της επάρκειας της ξένης γλώσσας και της συνέντευξης.

Στα ακαδημαϊκά κριτήρια  θα συνεκτιμηθεί η βαθμολογία στα συναφή με το ΠΜΣ μαθήματα, οι σχετικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδων, η αντίστοιχη πτυχιακή εργασία (σε όποια Τμήματα αυτή απαιτείται), η παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων, η γνώση άλλης ξένης γλώσσας, η τυχόν υποτροφία για συνέχιση μεταπτυχιακών σπουδών και η υποδεδειγμένη γνώση Η/Υ.

Μετά τη δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (www.panteion.gr  ή pubadmin.panteion.gr) των ονομάτων των υποψηφίων που έχουν τα τυπικά προσόντα, ορίζεται η ημερομηνία της συνέντευξης όπου μεταξύ άλλων διαπιστώνεται εάν ο υποψήφιος διαθέτει τις γνώσεις για τις τρέχουσες οικονομικές, κοινωνικές και ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Αθήνα 20 Ιουλίου 2010

Η Συντονιστική Επιτροπή της Κατεύθυνσης "Σύγχρονες Μέθοδοι Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρησης (Δημόσιο Management)"


Ημ. Δημοσ.: 28/07/2010, Μέσο: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

       

   


Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  5:29 μμ - 17/1/2020