09/09/2010

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Νέα Πρόκληση για τις Επιχειρήσεις


Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Νέα Πρόκληση για τις Επιχειρήσεις

Με τον όρο Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) εννοούμε την ηθική συμπεριφορά μίας επιχείρησης στις σχέσεις της με την Κοινωνία. Η «Πράσινη Βίβλος» της ΕΕ αναφέρεται στην εθελοντική ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών προβληματισμών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και επαφές με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Πολλές επιχειρήσεις σήμερα έχουν προχωρήσει στη δημιουργία πετυχημένης στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η σημερινή κρίση αποτελεί ευκαιρία να βγουν οι επιχειρήσεις από τα στενά όρια του εταιρικού περιβάλλοντος και να ανοίξουν διάλογο με την κοινωνία. Οι δράσεις των επιχειρήσεων, με επίκεντρο των άνθρωπο, θα πρέπει να γίνουν πιο στοχευόμενες και τα οφέλη τους χειροπιαστά και μετρήσιμα. Οι δράσεις αυτές αναφέρονται σε 4 τομείς: Στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στην αγορά και τους καταναλωτές και στους εργαζόμενους. Μπορούν να έχουν ως επίκεντρο την περιβαλλοντική ευαισθησία, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, την εκπαίδευση και διά βίου κατάρτιση, τις ίσες ευκαιρίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ενδεικτικές Δράσεις ΕΚΕ αποτελούν:

 • Ενίσχυση εθελοντικών δράσεων και στήριξης κοινωφελών ιδρυμάτων
 • Συνεργασίες με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
 • Χορηγίες
 • Υιοθέτηση συστήματος ποιότητας: Διαχείρισης ΕΚΕ (8000), περιβαλλοντικό (ISO 14001, EMAS), Ασφάλειας & Υγιεινής (OHSAS 18001), Διαχείρισης Πληροφοριών (ISO 27001) κ.λ.π.
 • Υιοθέτηση προτύπου SA 8000, το οποίο ενσωματώνει την αποτελεσματική χρήση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όχι μόνο στους εργαζομένους, αλλά και (ανάλογα με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση) σε στοχευμένες ομάδες σε θέματα διατροφής, εκμάθησης γλώσσας, καλλιέργειας δεξιοτήτων, ψυχαγωγίας κλπ.
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών γεγονότων
 • Υποδοχή Δεοντολογικού Κώδικα απέναντι σε καταναλωτές, εργαζόμενους, εμπορικούς συνεργάτες και κοινωνία.

Έρευνα έχει αποδείξει πως κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους το 32,9% των ελλήνων καταναλωτών έχει ανταμείψει μία κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία (είτε μέσω αγοράς των προϊόντων της, είτε μέσω θετικών σχολίων. Η υπεύθυνη πράξη της ανταμοιβής τοποθετεί την Ελλάδα στην 4η θέση κατάταξης των ευρωπαϊκών χωρών (η έρευνα διενεργήθηκε σε 32 χώρες). Αντίστοιχα το 66,2% του πλήθους έχει «τιμωρήσει» ή έχει σκεφτεί να «τιμωρήσει» μία κοινωνικά ανεύθυνη επιχείρηση. Άλλα συμπεράσματα από την έρευνα έχει καταδείξει ότι:

 • μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν σε θέματα περιβάλλοντος, φτώχειας και υγείας (20% των καταναλωτών)
 • μία εταιρεία για να χαρακτηριστεί ως κοινωνικά υπεύθυνη πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων (87,9% των καταναλωτών)
 • τα προϊόντα πρέπει να προστατεύουν το περιβάλλον (80,9%)
 • η τιμολογιακή πολιτική δείχνει μία κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία (74,6%)
 • βασικό κριτήριο αποτελεί η ίση μεταχείριση των εργαζομένων (72,5%)
 
Οφέλη που αποκομίζει μία εταιρεία αναλαμβάνοντας Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι:

Χώροι εργασίας
 1. Κίνητρο παραγωγικότητας
 2. Παράδοση έργων έγκαιρα, εντός προϋπολογισμών
 3. Πίστη προσωπικού

Αγορά
 1. Ενδυνάμωση του brand μέσω αύξησης αναγνωρισιμότητας
 2. Aνταγωνιστικό πλεονέκτημα
 3. Bελτίωση της αλυσίδας παραγωγής
 4. Συμμετοχή από ?πράσινα? χαρτοφυλάκια

Περιβάλλον
 1. Οικονομία ενεργειακών πόρων
 2. Μείωση αποβλήτων
 3. Εξοικονόμηση κόστους

Κοινωνία
 1. Αυξημένη πρόσβαση σε τοπικές πιθανές πηγές εισοδήματος
 2. Προστασία έναντι τυχόν καταναλωτικών ?αντιποίνων?
 3. Αυξημένη ασφάλεια σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις

Γενικά
 1. Πρόσθετη αξία στην επιχείρηση
 2. "Χτίσιμο" και προστασία της επιχειρηματικής φήμης / Έξωθεν καλή μαρτυρία
 3. Η επιχείρηση αποτελεί βελτιωμένη πρόταση για επένδυση
 4. Διαχρονικότητα του brand.

Σήμερα η στάση των καταναλωτών παίζει ολοένα αυξανόμενο ρόλο, αφού είναι περισσότερο ενημερωμένοι από ποτέ. Με τον υπάρχοντα καταιγισμό πληροφοριών (ιδίως μέσω του Διαδικτύου), οι πληροφορίες για την αντικοινωνική δράση των εταιρειών κυκλοφορούν στον κόσμο με τρομακτική ταχύτητα, δημιουργώντας αρνητικό αντίκτυπο στη φήμη τους και κατά συνέπεια στα έσοδά τους.


Πηγές:(1) www.emetris.gr, 01-06-2010, (2) www.euro2day.gr, (3) Ειδική Έκδοση ΤΑ ΝΕΑ, 24-04-2010.

Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  7:31 πμ - 18/1/2020