11/10/2010

Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Αιτήσεις για 8.261 θέσεις


Συνολικά 8.261 θέσεις πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών θα προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο σε φοιτητές και μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΤΕΙ.

Περίπου 80.000 νέοι και νέες, κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου και πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καταθέτουν κάθε χρόνο αίτηση συμμετοχής σε κάποιο από τα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ.
Η διαδικασία εισαγωγής Στο ΕΑΠ, η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ενώ η έναρξη των σπουδών για τα προαναφερόμενα προγράμματα θα γίνει το φθινόπωρο του 2011. Η επιλογή θα γίνει με δημόσια και ανοιχτή κλήρωση. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής (πέρυσι υποβλήθηκαν από 1/11 έως 10/12) μόνο για ένα πρόγραμμα. Αν κάποιος υποβάλει περισσότερες, στον έλεγχο που θα γίνει θα απορριφθεί, ακόμα και αν μετά την ηλεκτρονική κατάταξη βρίσκεται μεταξύ των προσωρινώς επιλεγέντων. Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με δημόσια και ανοιχτή κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2010 στα γραφεία του ΕΑΠ στην Πάτρα. Το ΕΑΠ παρέχει πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (Μasters), διδακτορικά διπλώματα, πιστοποιητικά προπτυχιακής επιμόρφωσης, πιστοποιητικά μεταπτυχιακής επιμόρφωσης, πιστοποιητικά παρακολούθησης θεματικών ενοτήτων. Συγκεκριμένα:

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τουλάχιστον 12 θεματικών ενοτήτων. Η εγγραφή των φοιτητών προϋποθέτει την κατοχή τίτλου απόλυσης λυκείου ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. Για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου, επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τουλάχιστον τεσσάρων θεματικών ενοτήτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος απαιτείται η κατοχή συγγενούς μεταπτυχιακού τίτλου και η συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Τα πιστοποιητικά προπτυχιακής επιμόρφωσης απονέμονται στους προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΕΑΠ για να παρακολουθήσουν πρόγραμμα προπτυχιακής επιμόρφωσης συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, το οποίο περιλαμβάνει από 1 έως 11 θεματικές ενότητες. Τα πιστοποιητικά μεταπτυχιακής επιμόρφωσης μπορεί να απονέμονται σε πτυχιούχους ή διπλωματούχους ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν εισαχθεί στο ΕΑΠ για να παρακολουθήσουν πρόγραμμα μεταπτυχιακής επιμόρφωσης συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, και πάντως μικρότερης εκείνης που απαιτείται για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης Θ.Ε. παρέχονται σε φοιτητές του ΕΑΠ ύστερα από αίτησή τους και δήλωσή τους ότι δεν επιθυμούν να ολοκληρώσουν κάποιο από τα προγράμματα σπουδών, με την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης σε μία ή περισσότερες θεματικές ενότητες.

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών 800.


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


Σε όλους τους αποφοίτους των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου δίνεται το δικαίωμα να διεκδικούν θέσεις στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού σε φορείς του δημόσιου τομέα (ΦΕΚ 315 Α/31-12-2003). Οι απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών Πληροφορική μπορούν να διοριστούν στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής και οι απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος. Ακόμη οι απόφοιτοι αυτών των δύο προγραμμάτων σπουδών καθώς και οι απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών μπορούν να διοριστούν στην εκπαίδευση ως καθηγητές.

Με το Προεδρικό Διάταγμα 66/2009 (ΦΕΚ Α Αρ. 89/11-6-2009) κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα του προγράμματος σπουδών: Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό, Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πτυχιούχοι του προγράμματος Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και του προγράμματος Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός μπορούν να απασχολούνται στη δημόσια εκπαίδευση ως εκπαιδευτικοί. Το ίδιο όμως δεν ισχύει για τους πτυχιούχους του προγράμματος Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό.


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης)


Μεταπτυχιακή ειδίκευση καθηγητών αγγλικής γλώσσας

Γίνονται δεκτοί οι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων των Τμημάτων της Αγγλικής Φιλολογίας ή οι κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού, αναγνωρισμένου αναγκαστικά από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι για την ειδίκευση θα πρέπει να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον 3 έτη πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η εκπόνηση εργασιών που συνδέονται με τη διδασκαλία των φοιτητών μέσα στις σχολικές τάξεις, επομένως και η ιδιότητα του εν ενεργεία καθηγητή, χωρίς αυτό όμως να αποτελεί τυπική προϋπόθεση, διευκολύνει σε πολύ σημαντικό βαθμό την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος.

100 θέσεις


Μεταπτυχιακή ειδίκευση καθηγητών γαλλικής γλώσσας

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων ή κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η εκπόνηση εργασιών που συνδέονται με τη διδασκαλία των φοιτητών μέσα στις σχολικές τάξεις, επομένως η ιδιότητα του εν ενεργεία καθηγητή, στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να αποτελεί τυπική προϋπόθεση, διευκολύνει σε πολύ σημαντικό βαθμό την παρακολούθηση του προγράμματος.

90 θέσεις


Μεταπτυχιακή ειδίκευση καθηγητών γερμανικής γλώσσας


Γίνονται δεκτοί:

α) Πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων των Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, πτυχιούχοι πανεπιστημίων με πτυχίο σχετικό προς το πρόγραμμα σπουδών (Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ξένων Γλωσσών-Μετάφρασης και Διερμηνείας ή κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ).
β) Απόφοιτοι γερμανόφωνων πανεπιστημίων αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ των Τμημάτων Γλωσσολογίας, Λογοτεχνίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Φιλοσοφίας.

70 θέσειςΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (που οδηγούν σε πτυχίο)


Σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό


Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι λυκείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και Διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος

800 θέσεις


Σπουδές στον ευρωπαϊκό πολιτισμό


Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι λυκείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και Διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.
θέσεις

Ισπανική γλώσσα και πολιτισμός

Γίνονται δεκτοί:

α) Απόφοιτοι λυκείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή κάτοχοι ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού με αποδεδειγμένη γνώση της ισπανικής σε επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και
β) Απόφοιτοι ισπανόφωνων ιδρυμάτων Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επάρκεια στην Ελληνική. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και Διαδικτύου, θα βοηθήσουν σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση: αν το δίπλωμα που αποδεικνύει τη γνώση της ισπανικής γλώσσας δεν αναγράφει το επίπεδο Β2, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσκομίσουν βεβαίωση από την ισπανική πρεσβεία ή το Ιnstituto Cervantes που να δηλώνει την αντιστοιχία.

100 θέσεις


Σπουδές στην ορθόδοξη θεολογία

Γίνονται δεκτοί:

α) Απόφοιτοι πανεπιστημίων των τμημάτων Θεολογικών Σχολών. Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το 40% των προσφερόμενων θέσεων.
β) Απόφοιτοι άλλων τμημάτων πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ.

Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το 60% των προσφερόμενων θέσεων.

Στην περίπτωση που δεν καλύπτεται το προσφερόμενο ποσοστό θέσεων κάθε κατηγορίας από υποψηφίους της κατηγορίας αυτής, το ποσοστό αυτό θα καλύπτεται από τους υποψηφίους της άλλης κατηγορίας με τήρηση αυστηρής σειράς προτεραιότητας. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση: Οπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: α. Πτυχιούχους τμημάτων πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ (ή το ΔΟΑΤΑΠ) ή το ΙΤΕ αντίστοιχα και β. Πτυχιούχους πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ (ή το ΔΟΑΤΑΠ) ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.

90 θέσεις


Εκπαίδευση ενηλίκων

Γίνονται δεκτοί:

α) Απόφοιτοι πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς (έχουν περάσει και τις τελικές εξετάσεις) μια ή περισσότερες Θ.Ε. (Θεματικές Ενότητες) στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΕΑΠ που οδηγούσαν σε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης και απόφοιτοι των τμημάτων προπτυχιακών σπουδών του Ε.Α.Π. Προηγούνται όσοι συμπλήρωσαν 3 Θ.Ε., έπονται όσοι συμπλήρωσαν 2, ακολουθούν όσοι συμπλήρωσαν 1 Θ.Ε. και οι απόφοιτοι των τμημάτων προπτυχιακών σπουδών του ΕΑΠ. Εφόσον ο αριθμός των ενδιαφερομένων σε κάποια κατηγορία είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που έχουν απομείνει, μεταξύ των υποψηφίων της ίδιας κατηγορίας διεξάγεται κλήρωση.

β) Απόφοιτοι πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ οι οποίοι εργάζονται ή εργάστηκαν στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) ή στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ή σε Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ή σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ή σε προγράμματα Συμβουλευτικής Γονέων, ή σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ, ή σε ΚΕΣΥΥ πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ, ή σε ΝΕΛΕ, ή στις Διαχειριστικές Αρχές/Ειδικές υπηρεσίες Υπουργείων και Περιφερειών οι οποίες ιδρύθηκαν βάσει του Ν. 2860/2000, ή στο ΕΚΕΠΙΣ. Επίσης, όσοι έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών άνω των 200 ωρών, ή είναι εκπαιδευτές ενηλίκων συνεργαζόμενοι με τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το ΙΔΕΚΕ, ή είναι εγγεγραμμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ, ή εγγεγραμμένοι στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών του Υπουργείου Εργασίας ή στο Μητρώο Αξιολογητών του ΕΚΕΠΙΣ, ή στο Μητρώο Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ, ή είναι απόφοιτοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

160 θέσεις


Σπουδές στην εκπαίδευση

α) Απόφοιτοι πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς (έχουν περάσει και τις τελικές εξετάσεις) μια ή περισσότερες Θ.Ε. στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΕΑΠ που οδηγούσαν σε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης και απόφοιτοι των Τμημάτων Προπτυχιακών Σπουδών του ΕΑΠ. Προηγούνται όσοι συμπλήρωσαν 3 Θ.Ε., έπονται όσοι συμπλήρωσαν 2, ακολουθούν όσοι συμπλήρωσαν 1 Θ.Ε. και οι απόφοιτοι των τμημάτων προπτυχιακών σπουδών του ΕΑΠ. Εφόσον ο αριθμός των ενδιαφερόμενων σε κάποια κατηγορία είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που έχουν απομείνει, μεταξύ των υποψηφίων της ίδιας κατηγορίας διεξάγεται κλήρωση.

β) Απόφοιτοι πανεπιστημίων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών, Προσχολικής Ηλικίας και Ειδικής Αγωγής, Ελληνικής Φιλολογίας, Αγγλικής Φιλολογίας, Γαλλικής Φιλολογίας, Γερμανικής Φιλολογίας, Ιταλικής Φιλολογίας, Ισπανικής Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Θεολογίας, Ψυχολογίας, των Τμημάτων Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσιογνωστικών, Πληροφορικής, Γεωγραφίας, Θεατρολογίας, Μουσικολογίας, Καλών Τεχνών, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικιακής Οικονομίας, Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

γ) Απόφοιτοι τμημάτων πανεπιστημίων άλλων ειδικοτήτων που είναι και κάτοχοι πτυχίων ΣΕΛΕΤΕ ή ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ καθώς και κάτοχοι πτυχίων ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Οι υποψήφιοι των κατηγοριών β και γ θα πρέπει να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον 5 έτη πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Στην περίπτωση που δεν καλύπτεται το προσφερόμενο ποσοστό θέσεων κάθε κατηγορίας από υποψηφίους της κατηγορίας αυτής, το ποσοστό αυτό θα καλύπτεται από τους υποψηφίους της άλλης κατηγορίας με τήρηση αυστηρής σειράς προτεραιότητας.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

380 θέσεις


Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας


Διαχείριση τεχνικών έργων

Γίνονται δεκτοί:

α) Απόφοιτοι πανεπιστημίων των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μεταλλειολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, μηχανικοί αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού απόφοιτοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, καθώς και απόφοιτοι ΑΤΕΙ του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Εργων. Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το 80% των προσφερόμενων θέσεων.

β) Απόφοιτοι ΑΤΕΙ των Τμημάτων Μηχανολογίας, Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογραφίας, Πολιτικών Δομικών Εργων και Πολιτικών Εργων Υποδομής. Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το 20% των προσφερόμενων θέσεων.

Στην περίπτωση που δεν καλύπτεται το προσφερόμενο ποσοστό θέσεων κάθε κατηγορίας από υποψηφίους της κατηγορίας αυτής, το ποσοστό αυτό θα καλύπτεται από τους υποψηφίους της άλλης κατηγορίας με τήρηση αυστηρής σειράς προτεραιότητας. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

190 θέσεις


Διασφάλιση ποιότητας

Γίνονται δεκτοί:

α) Πτυχιούχοι: Πανεπιστημίων Πολυτεχνικών Σχολών, Γεωπονικών και Γεωτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Στρατιωτικών Σχολών και συγκεκριμένα Ευελπίδων, Ικάρων και Ναυτικών Δοκίμων, καθώς και των Τμημάτων Στατιστικής και Βιοστατιστικής, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης, Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Βιομηχανικής Διοίκησης, Τεχνολογίας, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ψηφιακών Συστημάτων, Βιοτεχνολογίας, Βιοχημείας, Βιολογικών Εφαρμογών, Φαρμακευτικής, Οικονομικών Επιστημών, Αγροτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ναυτιλιακών Σπουδών, Επιστημών της Θάλασσας, Γεωγραφίας, Ασφαλιστικής Επιστήμης, Αναλογιστικών, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικών, και των προγραμμάτων σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Πληροφορική και Φυσικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

β) Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών, Σχολών Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, καθώς και των Τμημάτων Πληροφορικής, Φυτικής Παραγωγής και Ζωικής Παραγωγής, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τεχνολογίας Γεωπονίας, Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

Οι πτυχιούχοι ΑΤΕΙ που θα γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα πρέπει να εγγράφονται και να ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα Μαθηματικά για τη Διασφάλιση Ποιότητας της προπτυχιακής θεματικής ενότητας ΔΙΠ 40 Μαθηματικά και Μηχανολογική Σχεδίαση για τη Διασφάλιση Ποιότητας κατά το πρώτο έτος σπουδών τους. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

270 θέσεις


Προχωρημένες σπουδές στη φυσική

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίου των Τμημάτων Φυσικής και απόφοιτοι του προπτυχιακού προγράμματος του ΕΑΠ Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες.

Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη καθώς μέρος του διδακτικού υλικού είναι στα αγγλικά.

Σημείωση: Οπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α) Πτυχιούχους τμημάτων πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.

β) Πτυχιούχους πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.

60 θέσεις


Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα πληροφοριακά συστήματα

Γίνονται δεκτοί:

Απόφοιτοι πανεπιστημίων των Τμημάτων Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικής, Βιολογίας, Γεωλογίας, Επιστήμης Υλικών, Χημείας, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Φυσικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Βιοχημείας και Τεχνολογίας, Οικονομικών Σπουδών, Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, οι μάχιμοι και μηχανικοί αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού απόφοιτοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, απόφοιτοι των Σχολών Ικάρων και Ευελπίδων. Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη, καθώς μέρος του διδακτικού υλικού είναι στα αγγλικά.

Η παρακολούθηση του προγράμματος προϋποθέτει γνώσεις Πληροφορικής, όπως αυτές παρέχονται αφενός από το σημερινό πρόγραμμα λυκείου και αφετέρου από τα σημερινά συνήθη πανεπιστημιακά προγράμματα Μαθηματικών, Φυσικών και Μηχανικών, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο εξαμηνιαία μαθήματα Πληροφορικής. Εναλλακτικά τέτοιες γνώσεις μπορεί να έχουν αποκτήσει οι φοιτητές από πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέσεις Πληροφορικής. Συγκεκριμένα η άνεση στη χρήση προσωπικού υπολογιστή, η γνώση προγραμματισμού, η κατανόηση της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών και η μαθηματική ωριμότητα είναι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος.

Η πρόσβαση σε Η/Υ και η άνετη πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος. Δυνατότητα δίνεται για πρόσβαση σε Η/Υ και στο Διαδίκτυο και στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα.

150 θέσεις


Περιβαλλοντικός σχεδιασμός έργων υποδομής


Γίνονται δεκτοί:

α) Πτυχιούχοι πανεπιστημίων των Τμημάτων Γεωλογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Γεωπονίας, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών και Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ στην ειδικότητα Δομικών Εργων και Εργων Υποδομής. Επιπροσθέτως, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον 6 έτη πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

β) Πτυχιούχοι πενταετούς κύκλου σπουδών απόφοιτοι πανεπιστημίων των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης και Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος τουλάχιστον 4 έτη πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Η εμπειρία σε έργα υποδομής (μελέτες, επιβλέψεις ή και κατασκευές) θα βοηθήσει καθοριστικά στην επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος.

Η εμπειρία σε έργα υποδομής (μελέτες, επιβλέψεις ή και κατασκευές) θα βοηθήσει καθοριστικά στην επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

90 θέσεις


Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων και κτιρίων


Γίνονται δεκτοί:

α) Πτυχιούχοι πενταετούς κύκλου σπουδών απόφοιτοι πανεπιστημίου των Τμημάτων Αρχιτεκτονικής (Αρχιτέκτονες ή Αρχιτέκτονες με ΜΔΕ στην πολεοδομία και χωροταξία), Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος τουλάχιστον 4 έτη πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

β) Αρχιτέκτονες τοπίου από πανεπιστήμια του εξωτερικού με αναγνώριση πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον 4 έτη πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Η εμπειρία σε κτιριολογικές μελέτες και εφαρμογές ή σε μελέτες διαμόρφωσης ανοικτών χώρων ή σε μελέτες αστικού σχεδιασμού θα βοηθήσει καθοριστικά στην επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος.

γ) Πτυχιούχοι πανεπιστημίου Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Μηχανικοί Απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών και Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ στην ειδικότητα Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον 6 έτη πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Η εμπειρία σε κτιριολογικές μελέτες και εφαρμογές ή σε μελέτες διαμόρφωσης ανοικτών χώρων ή σε μελέτες αστικού σχεδιασμού θα βοηθήσει καθοριστικά στην επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος.

δ) Πτυχιούχοι πενταετούς κύκλου σπουδών απόφοιτοι πανεπιστημίων ή πολυτεχνικών σχολών των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Ναυπηγών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος τουλάχιστον 8 έτη πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Η εμπειρία σε κτιριολογικές μελέτες και εφαρμογές ή σε μελέτες διαμόρφωσης ανοικτών χώρων ή σε μελέτες αστικού σχεδιασμού θα βοηθήσει καθοριστικά στην επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας (α) καταλαμβάνουν το 50% των θέσεων, ενώ οι υποψήφιοι των λοιπών κατηγοριών καταλαμβάνουν το 50% των θέσεων. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

100 θέσεις


Κατάλυση και προστασία περιβάλλοντος


Γίνονται δεκτοί:

Απόφοιτοι του προγράμματος Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες του ΕΑΠ, απόφοιτοι πανεπιστημίου των Τμημάτων Χημείας, Χημικής Μηχανικής, Περιβάλλοντος, Φυσικής, Επιστήμης Υλικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Γεωλογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, καθώς και απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος των ΑΤΕΙ. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

45 θέσεις


Μεταπτυχιακή εξειδίκευση καθηγητών των φυσικών επιστημών


Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι πανεπιστημίου των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας, Γεωλογίας, απόφοιτοι του προπτυχιακού προγράμματος του ΕΑΠ Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες, Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών που είναι και κάτοχοι πτυχίων ΣΕΛΕΤΕ ή ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ καθώς και κάτοχοι πτυχίων ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη καθώς μέρος του διδακτικού υλικού είναι στα αγγλικά. Επιπλέον, η ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικότερα όσον αφορά σε χρήση του Διαδικτύου είναι απαραίτητη για την επιτυχή παρακολούθηση των σπουδών.

Σημείωση: Οπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α) Πτυχιούχους τμημάτων πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.

β) Πτυχιούχους πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.

120 θέσεις


Σεισμική μηχανική και αντισεισμικές κατασκευές

Γίνονται δεκτοί:

α) Απόφοιτοι πανεπιστημίου των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών.

Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το 80% των προσφερόμενων θέσεων.

β) Απόφοιτοι ΑΤΕΙ των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών Εργων, Πολιτικών Εργων Υποδομής. Οι απόφοιτοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το 20% των προσφερόμενων θέσεων. Οι απόφοιτοι των ΑΤΕΙ και ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, θα πρέπει να σταθμίσουν με μεγάλη προσοχή τις δυσκολίες του προγράμματος, εξετάζοντας αναλυτικά πριν αποφασίσουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους γι΄ αυτό το πρόγραμμα το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων και του διδακτικού υλικού από την ιστοσελίδα του ΕΑΠ στο Διαδίκτυο (http://www. eap. gr/Εκπαίδευση/Προγράμματα που οδηγούν σε ΜΔΕ).

Στην περίπτωση που δεν καλύπτεται το προσφερόμενο ποσοστό θέσεων κάθε κατηγορίας από υποψηφίους της κατηγορίας αυτής, το ποσοστό αυτό θα καλύπτεται από τους υποψηφίους της άλλης κατηγορίας με τήρηση αυστηρής σειράς προτεραιότητας. Η γνώση της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

90 θέσεις


Μεταπτυχιακές σπουδές στα μαθηματικά

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημιακών Τμημάτων Μαθηματικών και Τμημάτων Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη καθώς μέρος του διδακτικού υλικού είναι στα αγγλικά.

Σημείωση: Οπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α) Πτυχιούχους τμημάτων πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.

β) Πτυχιούχους πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.

60 θέσεις


Τεχνολογία υλικού και λογισμικού

Γίνονται δεκτοί:

Απόφοιτοι πανεπιστημίων των Τμημάτων Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Επιστήμης Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μηχανικών Η/Υ- Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών». Η καλή γνώση της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη καθώς το διδακτικό υλικό είναι στην αγγλική.

Σημείωση: Οπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α) Πτυχιούχους τμημάτων πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.

β) Πτυχιούχους πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.

60 θέσεις


Διαχείρηση αποβλήτων

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες του ΕΑΠ, απόφοιτοι των ακόλουθων τμημάτων πανεπιστημίων: Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ιατρικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Επιστήμης των Υλικών, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Αγροτικής Ανάπτυξης, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Περιβάλλοντος, Επιστημών της Θάλασσας, Γεωπονίας- Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας- Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Μηχανικών Χωροταξίας- Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής, των Σχολών Μηχανικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των ακολούθων τμημάτων ΑΤΕΙ:

Ενεργειακής Τεχνολογίας, Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Τεχνολογίας Τροφίμων, Πολιτικών Δομικών Εργων, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Γεωργικών Μηχανών Αρδεύσεων, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Ιχθυοκομίας- Αλιείας, Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, Βιολογικής Γεωργίας, Οικολογίας και Περιβάλλοντος, Εποπτών Δημόσιας Υγείας, Ναυπηγικής και Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

120 θέσειςΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (που οδηγούν σε πτυχίο)Σπουδές στις φυσικές επιστήμες

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι λυκείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και Διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

500 θέσεις


Πληροφορική

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι λυκείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και Διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

1.000 θέσειςΣχολή Εφαρμοσμένων ΤεχνώνΓραφικές τέχνες- πολυμέσα


Γίνονται δεκτοί:

α) Απόφοιτοι Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), απόφοιτοι πανεπιστημίων των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πληροφορικής, Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εφαρμογών Πληροφορικής, Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής.

β) Απόφοιτοι ΑΤΕΙ Τμημάτων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Πληροφορικής, Φωτογραφίας. Για την επιτυχέστερη παρακολούθηση του προγράμματος, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεξιότητες εικαστικής αντίληψης και καλλιτεχνικής δραστηριότητας, εμπειρία σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (κυρίως σε προγράμματα λογισμικού σχετικά με το αντικείμενο του προγράμματος) καθώς και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Διαδικτύου θα είναι απολύτως χρήσιμα. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

60 θέσεις


Σχεδιασμός φωτισμούπολυμέσα

Απόφοιτοι πανεπιστημίων των Σχολών Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών, των Τμημάτων Φυσικής.

Επιπλέον γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Εικαστικών Τεχνών, Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και των Τμημάτων Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής- Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών των ΑΤΕΙ.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

45 θέσεις

Σημείωση: Οπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: α. Πτυχιούχους τμημάτων πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα και β. Πτυχιούχους πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.

Με τον όρο πανεπιστήμια εννοούμε πανεπιστημιακές σχολές, πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.Σχολή Κοινωνικών ΕπιστημώνΔιοίκηση πολιτισμικών μονάδων


Γίνονται δεκτοί:

α) Απόφοιτοι πανεπιστημίων των Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και των Σχολών Καλών Τεχνών, καθώς και Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Ελληνικού Πολιτισμού, Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Τμημάτων Ιστορίας, Ιστορίας- Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας- Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Ιστορίας και Εθνολογίας, Μεθοδολογίας- Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Γλωσσών- Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Πολιτικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Επιστημών της Τέχνης, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Διοίκησης, Νομικής, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Προσχολικής Εκπαίδευσης, Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπογεωγραφίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Επικοινωνίας & Δημοσιογραφίας, Επικοινωνίας- Μέσων και Πολιτισμού, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Θεατρικών Σπουδών, Θεάτρου, Μουσικής, Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Τεχνών- Ηχου και Εικόνας, Βιβλιοθηκονομίας- Αρχειονομίας, Μεσογειακών Σπουδών, Βαλκανικών Σπουδών, ΒαλκανικώνΣλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ΠΣΕ Μουσειοπαιδαγωγικής, ΠΣΕ Επιστήμης και Πολιτισμού.

β) Απόφοιτοι ΑΤΕΙ των Τμημάτων Διοίκησης, των Τμημάτων Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης, Μουσειολογίας- Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων, Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

240 θέσεις


Διοίκηση μονάδων υγείας


Γίνονται δεκτοί:

α) Πτυχιούχοι πανεπιστημίων των εξής Σχολών/Τμημάτων: Επιστημών Υγείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Ψυχολογίας, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοίκησης και Οικονομίας.

β) Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

γ) Πτυχιούχοι πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ που έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τεσσάρων ετών σε υπηρεσίες υγείας δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή φαρμακευτικές επιχειρήσεις μετά τη λήψη του πτυχίου. Η καλή γνώση της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

210 θέσεις


Διοίκηση υπηρεσιών υγείας του ΕΣΥ

Γίνονται δεκτοί:

Στελέχη του ΕΣΥ κατηγορίας ΠΕ- απόφοιτοι πανεπιστημίων ή κατηγορίας ΤΕ του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας που έχουν συμπληρώσει 5ετή υπηρεσία στο ΕΣΥ και υπηρετούν ήδη μέχρι και την ημερομηνία της κλήρωσης. Η καλή γνώση της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

 • City & Guilds Level 2 Certificate in ΕSΟL Ιnternational (reading, writing and listening) Εxpert και City & Guilds Level 2 Certificate in ΕSΟL Ιnternational (Spoken) Εxpert (συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή City & Guilds Certificate in Ιnternational ΕSΟL Εxpert και City & Guilds Certificate in Ιnternational Spoken ΕSΟL Εxpert (συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
 • Ιnternational Εnglish Language Τesting System (ΙΕLΤS) από το University of Cambridge Local Εxaminations Syndicate- UCLΕS (με σκορ 6,5 και άνω).
 • Τhe Βritish Council- ΙDΡ Εducation Αustralia ΙΕLΤS Αustralia (με σκορ 6,5 και άνω).
 • Βusiness Εnglish Certificate- Ηigher (ΒΕC Ηigher) από το University of Cambridge Local Εxaminations Syndicate (UCLΕS).
 • ΒULΑΤS Εnglish Language Τest, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του Cambridge.
 • ΕDΙ Level 2 Certificate in ΕSΟL Ιnternational JΕΤSΕΤ Level 6 (CΕF C1). ●ΟCΝW Certificate in ΕSΟL Ιnternational at Level 2 (Common Εuropean Framework equivalent level C1).
 • ΕSΒ Level 2 Certificate in ΕSΟL Ιnternational Αll Μodes (Council of Εurope Level C1).
 • Τest of Ιnteractive Εnglish, C1 + Level. ●Τest of Ιnteractive Εnglish, C1 Level.
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 (επίπεδο «άριστης γνώσης») ή Γ1 (επίπεδο «πολύ καλής γνώσης») του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (αν πρόκειται για έλληνες υποψηφίους ή με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αν πρόκειται για υποψηφίους από άλλες χώρες).

30 θέσεις


Τραπεζική

Γίνονται δεκτοί:

α) Πτυχιούχοι πανεπιστημίων των Τμημάτων Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Λογιστικής, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης.

β) Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών και Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής.

280 θέσεις


ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (που οδηγούν σε πτυχίο)


Διοίκηση επιχειρήσεων και οργανιμών


Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι λυκείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, email και Διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

α) Πτυχιούχοι λοιπών τμημάτων πανεπιστημίων με αποδεδειγμένη τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία σε τράπεζες ή θυγατρικές τραπεζών, μετά τη λήψη του πτυχίου.

β) Πτυχιούχοι λοιπών τμημάτων ΑΤΕΙ με αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία σε τράπεζες ή θυγατρικές τραπεζών, μετά τη λήψη του πτυχίου.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

1.000 θέσεις


Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων


Γίνονται δεκτοί:

α) Πτυχιούχοι των Τμημάτων Τουρισμού πανεπιστημίων της αλλοδαπής με ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.

β) Πτυχιούχοι πανεπιστημίων των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Διοίκησης, Οικονομίας, Κοινωνιολογίας, Πολιτικών Επιστημών, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Μάρκετινγκ, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Νομικής, Ναυτιλιακών Σπουδών, Μετάφρασης, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γεωγραφίας, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης καθώς και πτυχιούχοι πολυτεχνικών σχολών.

γ) Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ Τμημάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίας και Διαφήμισης, Λογιστικής, Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων, καθώς και διπλωματούχοι της σχολής ΑΣΤΕ με ισοτιμία ΑΤΕΙ.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

120 θέσεις


Διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Γίνονται δεκτοί:

Απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ καθώς και απόφοιτοι πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται στον επίσημο κατάλογο του ΔΟΑΤΑΠ και ΙΤΕ, υπήκοοι των χωρών αυτών.

Λόγω της διδασκαλίας του ΜΠΣ στην αγγλική γλώσσα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Ολοι οι υποψήφιοι, εκτός από εκείνους που έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους στη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Ν. Ζηλανδία και την Ιρλανδία, θα πρέπει να αποδεικνύουν την πολύ καλή γνώση της αγγλικής με ένα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Πτυχίο Certificate in Αdvanced Εnglish (CΑΕ) του Πανεπιστημίου του Cambridge.
 • Αdvanced Level Certificate in Εnglish (ΑLCΕ) της Ελληνοαμερικανικής Ενωσης.
 • Certificate in Αdvanced Communication Εdexcel του Ιnternational London Εxaminations ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα.
 • Πτυχίο Certificate of Ρroficiency in Εnglish του Πανεπιστημίου του Μichigan.
 • Τest of Εnglish for Ιnternational Communication (ΤΟΕΙC), Εducational Τesting Service/ Chauncey, USΑ (με σκορ 785 και άνω).
 • ΤΟΕFL Ιnternet-based Τest (iΒΤ) σκορ 90 και άνω, computer-based test (CΒΤ) σκορ 237 και άνω, Ρaperbased Τest (ΡΒΤ) σκορ 550 και άνω ●Certificate in Ιntegrated Skills in Εnglish ΙSΕ ΙΙΙ του Τrinity College London.

270 θέσειςΠηγή: Madata.gr, 11/10/2010Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  12:38 πμ - 12/11/2019