14/10/2010

Πριµ για 200.000 θέσεις εργασίας


Εως και στο 100% η επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών.

Πρόγραµµα - µαµούθ επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, µε επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών έως και 100%, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα θέτει σε εφαρµογή την ερχόµενη εβδοµάδα το υπουργείο Εργασίας.

Η σχετική απόφαση δηµοσιεύεται εντός των ηµερών και την επόµενη εβδοµάδα θα γίνει η σχετική εξαγγελία και θα αρχίσει η υποβολή αιτήσεων µέσω του Διαδικτύου (www. oaed.gr). Ο προϋπολογισµός για το πρόγραµµα είναι 992.000.000 ευρώ. Σκοπός του προγράµµατος είναι η επιχορήγηση 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα µε την επιχορήγηση του κόστους που αντιστοιχεί στις µηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, ως κίνητρο για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας για διάστηµα 18 µηνών, µε έµφαση στις ειδικές οµάδες εργαζοµένων, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Ατοµα µε αναπηρία. Εργαζόµενοι 50 ετών και άνω.

Οι ενταγµένες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν για το 50% των εργαζοµένων που απασχολούν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής τους και ειδικότερα, για έναν έως και ογδόντα εργαζοµένους κατ’ ανώτατο όριο, υπό την προϋπόθεση να διατηρήσουν τουλάχιστον ίσο αριθµό µη επιχορηγούµενων εργαζοµένων µε τον αριθµό των επιχορηγουµένων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται αυτό που αντιστοιχεί στις µηνιαίες εργοδοτικές εισφορές για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις µηνιαίες εργοδοτικές εισφορές εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τους εργαζοµένους που αντί του ΕΤΕΑΜ ασφαλίζονται σε άλλα επικουρικά ταµεία, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται αυτό που αντιστοιχεί στο ύψος των αντίστοιχων µηνιαίων εργοδοτικών εισφορών για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στις µηνιαίες εργοδοτικές εισφορές των αντίστοιχων επικουρικών ταµείων, καθώς και των εργοδοτικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον αυτό που αντιστοιχεί στις εργοδοτικές εισφορές των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδοµάτων αδείας, για τους µήνες που αυτά καταβάλλονται.

Το ποσό επιχορήγησης αποδίδεται:

100% για τα άτοµα µε αναπηρία.

Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισµό του ανωτέρω ποσού επιχορήγησης λαµβάνονται οι πραγµατικές µηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζοµένων/επιχορηγουµένων που αντιστοιχούν µέχρι του ύψους των 2.000 ευρώ.

ή  100% για εργαζοµένους 50 ετών και άνω. Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισµό του ανωτέρω ποσού επιχορήγησης λαµβάνονται οι πραγµατικές µηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζοµένων/επιχορηγουµένων που αντιστοιχούν µέχρι του ύψους των 1.800 ευρώ.

ή  100% για τους κοινούς εργαζοµένους. Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισµό του ανωτέρω ποσού επιχορήγησης λαµβάνονται οι πραγµατικές µηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζοµένων/ επιχορηγουµένων που αντιστοιχούν µέχρι του ύψους των 1.300 ευρώ.

Η διάρκεια του συνολικού προγράµµατος ορίζεται σε 18 µήνες, εκ των οποίων οι 12 αφορούν επιχορήγηση και οι λοιποί 6 µήνες δέσµευση. Προϋποθέσεις για επιχειρήσεις
Μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα επιχειρήσεις έως τις 31-12-2010. Για να υπαχθεί µια επιχείρηση στο πρόγραµµα, δεν πρέπει να έχει προβεί σε µείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια του τριµήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής.

Η επιχείρηση συµµετέχει στο πρόγραµµα για το 50% του προσωπικού που απασχολούσε κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για συµµετοχή στο πρόγραµµα και από ένα (1) µέχρι ογδόντα (80) άτοµα του προσωπικού της κατ’ ανώτατο όριο, υπό την προϋπόθεση να διατηρηθεί στην επιχείρηση τουλάχιστον ίσος αριθµό µη επιχορηγούµενων εργαζοµένων µε τον αριθµό των επιχορηγουµένων, για δεκαοκτώ (18) µήνες.

Προϋποθέσεις για εργαζοµένους
Οι ωφελούµενοι εργαζόµενοι πρέπει:

ή Να ανήκουν στο µόνιµο προσωπικό και να συνεχίσουν να εργάζονται στις επιχειρήσεις µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου για διάστηµα 18 µηνών.

ή  Να εργάζονται µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου υπό την προϋπόθεση της επέκτασης της σύµβασής τους έως τη λήξη του προγράµµατος. Οι ωφελούµενοι πρέπει να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους µέλους της Ε.Ε. ή οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα καθώς και υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα.

Μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www. oaed.gr) και την αποστέλλουν µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http: //ait. oaed. gr/) στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη. Επιπλέον, οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση βάσει του προτύπου που είναι αναρτηµένο στην ως άνω ιστοσελίδα.


ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Π. Γεωργάκης
Πηγή: Ta nea online, 14/10/2010

Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  12:33 πμ - 21/11/2019